MOLITVA ZA DOM DOMOVINU

MOLITVA ZA DOMOVINU ČUDOTVORNOJ GOSPI OD ZDRAVLJA

svakoga četvrtka u 20 sati ispod arkada uza zvonik u samostanskom dvorištu Čudotvorne Gospe od Zdravlja u Splitu na Dobromu   

 

Oracio pulcra (et) devota ad B(ea)tam V(irginem) Ma(r)ia(m)

O blažena! O prislavna! O presvitla! Svarhu vsih blaženih!
Bogom živim uzvišena! Vsimi Božjimi dari urešena!
O prislavna prije vsega vika! Bogom živim zbrana,
O umiļena Divo Marije!
Gospoje, ti si blaženih patrijarak uprošanje.
Gospoje, ti si blaženih prorokov proročastva isplńenje.
Gospoje, ti si anjelsko pozdravļenje.
Gospoje, ti si Boga živoga obsijanje i okripļenje.
Gospoje, ti si Svetoga Duha osvećenje i okripļenje.
Gospoje, ti si Sina Božja mati i k semu svitu saznanje [i] proslavļenje.
Gospoje, ti si vse vere karstjanske kripko udaržanje i okripļenje.
Gospoje, ti si nevere karstjanske potartanje.
Gospoje, ti si vse moći Luciferove skušenje.
Gospoje, ti si vsega upada anjelskoga naplńenje.
Gospoje, ti si blaženih vanjelist pravo naučenje.
Gospoje, ti si blaženih apostolov čisto i jisto skazanje.
Gospoje, ti si blaženih mučenikov moć i vse pokripļenje i pomoženje.
Gospoje, ti si blaženih ispovidnikov spašeno domišļenje i vsako zbrano nadahnutje.
Gospoje, ti si blaženih pustinnikov pića i vsako slatko nasićenje.
Gospoje, ti si blaženih div i mučenic kruna i vse urešenje.
Gospoje, ti si vsega dvora nebeskoga čast, slava i vse počtenje.
Gospoje, ti si uznesena od sina tvoga a Boga moga s velikim počtenjem i s veseljem sa vsem oblastev va vse nebesko vladanje.
Gospoje, tebe posluša vse Božje tvorenje.
Gospoje, ti si vsega Božja tvorenja obnovļenje.
Gospoje, ti si našeje matere nevoļnoje boliznivoga jimena promińenje.
Gospoje, ti si vsih dari i milosti Božjih potvrjenje.
Gospoje, ti si sidećih u tamnici prosvitļenje i obsijanje sl[n]čenoje.
Gospoje, ti si ležećih v glbini paklenoj zdi prošćenje. I(d est) i(n) mu(n)do p(raese)nti.
O blažena! O prisvećena! O umiļena! O pričista Divo Marije, mati Sina Božja! O cesarice nebeska! O kraļice višńa!
Gospoje anjelska! O zvezdo morska! O odvitnice karstjanska!
Gospoje, ti si mati nevoļnih sirot.
Gospoje, ti si utišenje žalostnih udovic.
Gospoje, ti si veselje dreselih mužatic i udovic i divic.
Gospoje, ti si skupļenje dlžnih.
Gospoje, ti si izbavļenje uznih i jatih.
Gospoje, ti si vse utočišće vsih vernih, nevoļnih i žalostnih.
Gospoje, ti si vse ufanje vsih nas vernih karstjan grišnih.
Gospoje, ti si život i skrišenje vsih vernih tvojih i grišnih.
Gospoje, ti si pomoćnica i kraļica vsih vernih, slabih i nemoćnih.
Gospoje, ti si otvorenje vrat rajnih vsih tvojih vernih i želećih i devotih.
Gospoje, ti si obraz i zarcalo vsih redovnikov i redovnic vsih vernih.
Gospoje, ti si družbenica tebe želećih i počtovajućih vsih vernih.
Gospoje, ti si strah i bojazan vsih duhov nečistih i vsih djaval upadnih.
O blažena! O prisvećena! O umiļena! O pričista Divo Marije!
Moli za nas i vas plk karstjanski Sina Božja, sina tvoga, ki se prije sega vika od Boga Oca – i(d est) a p(at)re – na nebesih brez matere rodil, od njega se ni nigdar razdilil, v jedinstvi Svetoga Duha s Bogom Ocem vazda pribival, voļov Boga oca [po] Svetom Dusi v tvoje blaženo tilo se je vputil. S onov blaženov pltev [v] prisvećeni v teli v tom devet miseci pribival Bog vični, jisti, človik živi, pravi, vrimenni. Na konci deveta miseca Bog se i človik se rodil s onovje blaženovje pultev pričiste Beate Marije Virginis. Osmi dan blaženu karv hoti proliti. V onoj blaženoj karvi plti prija svarhu sebe blaženo karšćenje, nam je pusti i zapovidi. V onoj blaženoj plti bi lačan i žajan. – I(d est) si(cut) de samatyna pm. – V onoj blaženoj plti bil i jil, v onoj blaženoj plti sudcu dan. V onoj blaženoj plti bi kupļen i prodan pro XXX-a argentis.
Veruju, Sinu Božji, da si hotil prisvećenu tvoju prodati plt, a vernih tvojih skupiti blaženov karvev, mukov i voļov. Smartju od neprijateļa našega hoti nas skupiti.
Veruju, Sinu Božji, da si hotil blaženu plt tvoju ožalostiti, a vernih tvojih slatkim darom milosti tvoje utišiti.
Veruju, Sinu Božji, da si hotil sa vsom pltju tvojem za ļubav života našega umriti, a veličastvom boštva tvoga paklena vrata razbiti i svetih otac – i(d est) s(an)c(t)os p(at)res – svitlim darom milosti tvoje prosvitliti, vrata rajna ńim sa vsimi vernimi otvoriti, vernih tvojih kupno s blaženov pltju tvojev hoti treti dan od smarti na život hoti skrisiti. P(ost) dies XLa ad celu(m) asce(n)de(ns) (et) p(romittens) Sp(iritu)m S(an)c(tu)m mittere.

Šibenska molitva Blaženoj Djevici Mariji za Domovinu